محمدرضا ساکی

دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز – مرتبه علمی: استادیار

علی نجفی توانی

دکترای حقوق جزائی و علوم جنایی از دانشگاه فرانسه –  مرتبه علمی: استادیار

داریوش اشرافی

دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – مرتبه علمی: استادیار