سید علی رضوانی

دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبائی – مرتبه علمی: استادیار

عباسعلی ابونوری

دکتری اقتصاد نظری از دانشگاه سری ونکاتسوارای هندوستان – مرتبه علمی: دانشیار