مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود – مهر 1402

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود

لطفا به مقطع ورودی خود دقت نمایید

کارشناسی  ارشد

 1.  اصل یا گواهی موقت مدرک کارشناسی به همراه      2        برگ کپی 
 2. در صورت آماده نبودن مدرک : به همراه داشتن نامه ای  مهر و امضا شده از سوی دانشگاه  با مشخص نمودن تاریخ فراغت از تحصیل و معدل کل الزامیست.
 3. اصل ریزنمرات مقطع کارشناسی  به همراه      1       برگ کپی
 4. کپی مدرک کاردانی   1    برگ
 5. اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات     2   سری
 6. اصل و کپی کارت ملی        2   سری
 7. عکس      6 قطعه (پشت نویسی شده)
 8. کپی کارت معافیت و یا پایان خدمت (برای آقایان)
 9. به همراه داشتن علی الحساب   مبلغ 25000000 ریال در کارت بانکی

کارشناسی پیوسته

 1.  اصل یا گواهی موقت مدرک پیش دانشگاهی  به همراه    2    برگ کپی
 2. اصل یا گواهی موقت مدرک دیپلم به همراه   2     برگ کپی
 3. اصل ریزنمرات سه سال دبیرستان و پیش دانشگاهی  مهر و امضا شده به همراه  1    برگ کپی
 4. کپی شناسنامه از تمام صفحات     2 سری
 5. کپی کارت ملی        2 سری
 6. عکس      6 قطعه
 7. کپی کارت معافیت و یا پایان خدمت (برای آقایان)
 8. به همراه داشتن   علی الحساب   مبلغ 15.000.000 ریال در کارت بانکی

کاردانی های فنی و حرفه ای 

 1. اصل و گواهی موقت مدرک دیپلم به همراه 2  برگ کپی
 2. اصل ریزنمرات سه سال دبیرستان  مهر و امضا شده به همراه   1   برگ کپی
 3. کپی شناسنامه از تمام صفحات      2 سری
 4. کپی کارت ملی        2 سری
 5. عکس      6 قطعه
 6. کپی کارت معافیت و یا پایان خدمت (برای آقایان)
 7. به همراه داشتن علی الحساب      مبلغ 15.000.000 ریال در کارت بانکی

کارشناسی   نا پیوسته

 1.  اصل یا گواهی موقت مدرک کاردانی به همراه 2 برگ کپی 
 2. در صورت آماده نبودن مدرک : به همراه داشتن نامه ای  مهر و امضا شده از سوی دانشگاه  با مشخص نمودن تاریخ فراغت از تحصیل و معدل کل الزامیست.
 3. اصل ریزنمرات مقطع کاردانی به همراه 1 برگ کپی
 4. کپی شناسنامه از تمام صفحات     2 سری
 5. کپی کارت ملی        2 سری
 6. عکس      6 قطعه
 7. کپی کارت معافیت و یا پایان خدمت (برای آقایان)
 8. به همراه داشتن علی الحساب   مبلغ 15.000.000 ریال در کارت بانکی