مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود

لطفا به مقطع ورودی خود دقت نمایید

کارشناسی  ارشد

 1.  اصل یا گواهی موقت مدرک کارشناسی به همراه      2        برگ کپی 
 2. در صورت آماده نبودن مدرک : به همراه داشتن نامه ای  مهر و امضا شده از سوی دانشگاه  با مشخص نمودن تاریخ فراغت از تحصیل و معدل کل الزامیست.
 3. اصل ریزنمرات مقطع کارشناسی  به همراه      1       برگ کپی
 4. کپی مدرک کاردانی   1    برگ
 5. اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات     2   سری
 6. اصل و کپی کارت ملی        2   سری
 7. عکس      6 قطعه (پشت نویسی شده)
 8. کپی کارت معافیت و یا پایان خدمت (برای آقایان)
 9. به همراه داشتن علی الحساب   مبلغ 15.000.000 ریال در کارت بانکی

کارشناسی پیوسته

 1.  اصل یا گواهی موقت مدرک پیش دانشگاهی  به همراه    2    برگ کپی
 2. اصل یا گواهی موقت مدرک دیپلم به همراه   2     برگ کپی
 3. اصل ریزنمرات سه سال دبیرستان و پیش دانشگاهی  مهر و امضا شده به همراه  1    برگ کپی
 4. کپی شناسنامه از تمام صفحات     2 سری
 5. کپی کارت ملی        2 سری
 6. عکس      6 قطعه
 7. کپی کارت معافیت و یا پایان خدمت (برای آقایان)
 8. به همراه داشتن   علی الحساب   مبلغ 10.000.000 ریال در کارت بانکی

کاردانی های فنی و حرفه ای 

 1. اصل و گواهی موقت مدرک دیپلم به همراه 2  برگ کپی
 2. اصل ریزنمرات سه سال دبیرستان  مهر و امضا شده به همراه   1   برگ کپی
 3. کپی شناسنامه از تمام صفحات      2 سری
 4. کپی کارت ملی        2 سری
 5. عکس      6 قطعه
 6. کپی کارت معافیت و یا پایان خدمت (برای آقایان)
 7. به همراه داشتن علی الحساب      مبلغ 10.000.000 ریال در کارت بانکی

کارشناسی   نا پیوسته

 1.  اصل یا گواهی موقت مدرک کاردانی به همراه 2 برگ کپی 
 2. در صورت آماده نبودن مدرک : به همراه داشتن نامه ای  مهر و امضا شده از سوی دانشگاه  با مشخص نمودن تاریخ فراغت از تحصیل و معدل کل الزامیست.
 3. اصل ریزنمرات مقطع کاردانی به همراه 1 برگ کپی
 4. کپی شناسنامه از تمام صفحات     2 سری
 5. کپی کارت ملی        2 سری
 6. عکس      6 قطعه
 7. کپی کارت معافیت و یا پایان خدمت (برای آقایان)
 8. به همراه داشتن علی الحساب   مبلغ 10.000.000 ریال در کارت بانکی