مونا عزیز

کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه علم و فرهنگ تهران – مرتبه علمی: مربی