دکتر امیر رضا بندار

دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه سمنان – 02333481889 – مرتبه علمی : دانشیار

دکتر حبیب اله دانایی

دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه پونای هندوستان – مرتبه علمی: دانشیار