معرفی مؤسسه

در راستای توسعه آموزش عالی و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موسسه آموزش عالی غیر دولتی فضیلت در سال ۱۳۸۵ تأسیس گردید. این موسسه فعالیت آموزشی خود را از همان سال با اخذ مجوز در دو رشته در مقطع کاردانی (حسابداری و مدیریت صنعتی) و دو رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته (حسابداری و مدیریت بازرگانی) شروع نمود.

رشته های تحصیلی

در حال حاضر این موسسه در ۲۴ رشته و در سه مقطع کاردانی (حسابداری بازرگانی ، کامپیوتر نرم افزار ، گرافیک ، مدیریت صنعتی کاربردی ، امور بیمه ، حسابداری و آموزش هنرهای تجسمی) و کارشناسی ناپیوسته (مدیریت بازرگانی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت بیمه ، مدیریت صنعتی ، حسابداری ، ارتباط تصویری ، گرافیک چاپ ، نقاشی و آموزش هنرهای تجسمی) و کارشناسی پیوسته (اقتصاد ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت مالی ، مدیریت صنعتی) و کارشناسی ارشد (مدیریت بازاریابی ، مدیریت استراتژیک، مدیریت صنعتی و حسابداری) اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.