هیأت امناء

دکتر پرویز کردوانی

رئیس هیأت امناء

دکتر سیف الله سعدالدین

نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری

دکتر مصطفی کواکبیان

رئیس مؤسسه و دبیر هیأت امناء

دکتر محمد همتیان

نماینده استاندار سمنان

دکتر هرمز فامیلی

عضو هیأت امناء

دکتر اسمعیل ابونوری

عضو هیأت امناء

دکتر محمد رضا سیمبر

عضو هیأت امناء

حجت الاسلام سید رضا اکرمی

عضو هیأت امناء

آقای حاج بابا دهرویه

عضو هیأت امناء