ارتباط با موسسه

آدرس موسسه: سمنان، میدان قومس، پارک سیمرغ، موسسه آموزش عالی فضیلت

کد پستی : ۹۵۹۸۵-۳۵۱۸۹

تلفن تماس:

  • آموزش: ۰۲۳۳۳۳۰۴۹۳۰
  • امور مالی: ۰۲۳۳۳۳۰۴۹۳۱
  • مدیران گروه آموزشی: ۰۲۳۳۳۳۰۴۹۳۲
  • حوزه ریاست: ۰۲۳۳۳۳۰۴۹۳۴
  • حوزه حراست: ۰۲۳۳۳۳۰۰۰۰۳

نمابر: ۰۲۳۳۳۳۰۴۹۳۱

پست الکترونیکی: info@fazilat.ac.ir

Address: Fazilat University, Qumes Sq., Semnan 35189-95985, IRAN

Tel (5 Lines): (+98-23) ۳۳۳۰۴۹۳۰-۴

Fax: (+98-23) ۳۳۳۰۴۹۳۱

E-mail: info@fazilat.ac.ir

لینک آدرس بر روی نقشه

images