امور مالی

شهریه ثابت و متغییر سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شهریه ثابت کاردانی پیوسته کامپیوتر با ۱۰% افزایش نسبت به سال قبل ۵۹۷۶۳۶۶ ريال

شهریه ثابت کاردانی پیوسته گرافیک با ۱۰% افزایش نسبت به سال قبل ۵۱۲۳۲۵۰ ريال

 

شهریه متغیر کاردانی پیوسته گرافیک و کامپیوتر

شهریه دروس نظری(واحد)  شهریه دورس عملی(واحد) 
دروس عمومی دروس پایهدروس اصلی تخصصیعملی برای هر ساعت اجراواحد پروژه و کارآموزی
227700341550417450341550948750

شهریه ثابت برای رشته های کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی – کارشناسی های ناپیوسته و کارشناسی های پیوسته با ۱۰% افزایش نسبت به سال قبل ۴۷۴۳۷۵۰

 

شهریه متغیر کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی – کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

شهریه دروس نظری(واحد)  شهریه دورس عملی(واحد) 
دروس عمومی دروس پایهدروس اصلی تخصصیعملی برای هر ساعت اجراواحد پروژه و کارآموزی
227700341550360525284625948750

 

شهریه ثابت برای کارشناسی ارشد با ۱۰% افزایش نسبت به سال قبل ۷۸۵۵۶۵۰

شهریه ثابت به ازای هر واحد۱۴۲۲۳۶۶

شهریه هر واحد پایان نامه نظری ۴۳۶۴۲۵۰

 

 

ابلاغیه اتحادیه موسسه های آموزش عالی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی شهریه ها


مصوبه هیئت امنای موسسه مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی شهریه ها نسبت به سال تحصیلی ۹۶-۹۷