امور دانشجویی

دانشجویان گرامی میتوانند فرم های مربوطه را در جدول زیر دانلود کنند

فرم وام دانشجوییدریافت
فرم تعهد بانکدریافت
فرم استعداد سنجیدریافت
گزارش کارآموزیدریافت
اعلام نمره کارآموزیدریافت
فرم پایان نامه گروه هنردریافت
فرم درخواست کارآموزی رشته حسابداریدریافت
فرم استشهاد نامهدریافت