اسامی ممتازین نیمسال دوم ۹۴-۹۵

مشاهده اسامی دانشجویان ممتاز به تفکیک مقطع تحصیلی ، ترم ورود و رشته

اسامی ممتازین کاردانی

ردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعمعدلتوضیحات
1نصیبه میرزاپور حسابداری بازرگانی 94 کاردانی19.05 ممتاز اول
2فاطمه کی پور حسابداری بازرگانی 94 کاردانی16.46 ممتاز دوم
3فاطمه پرتوی حسنجانی حسابداری بازرگانی 94 کاردانی16.12ممتاز سوم
4راضیه قبیله حسابداری بازرگانی 93 کاردانی17.65ممتاز اول
5الهام میرحاج حسابداری بازرگانی 93 کاردانی17.65ممتاز دوم
6ندا قدرت بیگی حسابداری بازرگانی 93 کاردانی17.40ممتاز سوم
7حسین صادقی نسب نرم افزار کامپیوتر 94 کاردانی17.19ممتاز اول
8زهرا قاسم پور نرم افزار کامپیوتر 94 کاردانی16.34ممتاز دوم
9سیده نسترن کاووسی نرم افزار کامپیوتر 93 کاردانی17.65ممتاز اول
10نرجس اعرابیان نرم افزار کامپیوتر 93 کاردانی17.26ممتاز دوم
11عباس یزدی فر نرم افزار کامپیوتر 93 کاردانی16.09ممتاز سوم
12فرشته مهرپویان گرافیک 93 کاردانی19.75ممتاز اول
13سیده مهسا شجاعی گرافیک 93 کاردانی19.31ممتاز دوم
14افسانه سعد زاده عمت آبادی گرافیک 93 کاردانی18.97ممتاز سوم

اسامی ممتازین کارشناسی

ردیفنام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطعمعدلتوضیحات
1ایمان کبیری پور بصرا حسابداری مهر 93 کارشناسی ناپیوسته 19.92 ممتاز اول
2محمد درویشی کلتی حسابداری مهر 93 کارشناسی ناپیوسته 19.35ممتاز دوم
3فاطمه کبیری حسابداری مهر 93 کارشناسی ناپیوسته 19 ممتاز سوم
4احسان قربانی حسابداری مهر 94 کارشناسی ناپیوسته 18.47ممتاز اول
5سودابه ولویی حسابداری بهمن 94 کارشناسی ناپیوسته 18.22ممتاز اول
6ربابه ولویی حسابداری بهمن 94 کارشناسی ناپیوسته 18.07ممتاز دوم
7شیدا رجبی حسابداری بهمن 94 کارشناسی ناپیوسته 17.65 ممتاز سوم
8اسماعیل شاهب بازرگانی مهر 93 کارشناسی ناپیوسته 19.81 ممتاز اول
9گلناز صفاری بازرگانی مهر 93 کارشناسی ناپیوسته 17.17ممتاز دوم
10رقیه عرب عامری بازرگانی بهمن 93 کارشناسی ناپیوسته 17.60 ممتاز اول
11سمیه محمود زاده بازرگانی مهر 94 کارشناسی ناپیوسته 20ممتاز اول
12محمد علی نیک نسب بازرگانی مهر 94 کارشناسی ناپیوسته 19.52ممتاز دوم
13عبداله طحان بازرگانی مهر 94 کارشناسی ناپیوسته 17.81 ممتاز سوم
14مجید مستخدمین بیمه 93 کارشناسی ناپیوسته 19.02ممتاز اول
15صفورا قرنجیک بیمه 93 کارشناسی ناپیوسته 18.87ممتاز دوم
16منیره محمودیان بیمه 93 کارشناسی ناپیوسته 17.68ممتاز سوم
17پروین کرم الدین بیمه 94 کارشناسی ناپیوسته 16.90ممتاز اول
18رضا شریفی بیمه 94 کارشناسی ناپیوسته 16.27ممتاز دوم
19حسین فغانی بیمه 94 کارشناسی ناپیوسته 16.11ممتاز سوم
20مریم عمادالدین ارتباط تصویری 94 کارشناسی ناپیوسته 19.20ممتاز اول
21مبینا حاج مطلبی ارتباط تصویری 94 کارشناسی ناپیوسته 18.97 ممتاز دوم
22مریم صدفی درویش ارتباط تصویری 94 کارشناسی ناپیوسته 18.82ممتاز سوم
23محمد مهدی حسینی مدیریت مالی 94 کارشناسی ناپیوسته 19.45 ممتاز اول
24مریم شبان مدیریت مالی 93 کارشناسی ناپیوسته 17.39 ممتاز اول
25علی سلمانی علایی مدیریت مالی 93 کارشناسی ناپیوسته 16.85 ممتاز دوم
26محمد رضا خانمحمدی مدیریت مالی 93 کارشناسی ناپیوسته 16.65ممتاز سوم
27مرضیه یوسفیه مدیریت بازرگانی 93 کارشناسی ناپیوسته 19.47 ممتاز اول

اسامی ممتازین کارشناسی ارشد

ردیفنام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطعمعدلتوضیحات
1سیده طاهره نبوی چاشمی حسابداری 94 کارشناسی ارشد 19.45 ممتاز اول
2سید قاسم سالطان تویه حسابداری 94 کارشناسی ارشد 19.20 ممتاز دوم
3پگاه عرب عامری حسابداری 94 کارشناسی ارشد 19.05 ممتاز سوم
4مجتبی عبدالشاه مدیریت بازرگانی مهر 94 کارشناسی ارشد 19.20 ممتاز اول
5ملیحه رجبی نسب مدیریت بازرگانی مهر 94 کارشناسی ارشد 19ممتاز دوم
6فاطمه باباخانیان مدیریت بازرگانی مهر 94 کارشناسی ارشد 18.70ممتاز سوم
7دلارام داوودی مدیریت بازرگانی تکمیل 94 کارشناسی ارشد 18.70 ممتاز اول
8امین یداللهی مدیریت بازرگانی تکمیل 94 کارشناسی ارشد 18.65 ممتاز دوم
9محمد صادق دانایی مدیریت بازرگانی تکمیل 94 کارشناسی ارشد 18.10 ممتاز سوم