تقویم تحصیلی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

مشاهده تاریخ دقیق انتخاب واحد ، حذف و اضافه و زمان امتحانات پایان ترم

تقويم تحصيلي نيمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶

تاریخایام هقتهمقطعرشته تحصیلیورودی ساعت
1396/11/17سه شنبهکاردانی و کارشناسیکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1396/11/18چهارشنبهکارشناسی ارشدکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1396/11/19الی 1396/11/20پنجشنبه و جمعهکلیه مقاطعکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته

شروع کلاس ها ۹۶/۱۱/۲۱

پايان کلاسها : ۹۷/۰۳/۲۵

حذف و اضافه : ۹۶/۱۱/۲۸لغایت ۹۶/۱۱/۳۰و به هیچ عنوان تمدید نمی گردد

شروع امتحانات پايان ترم: ۹۷/۰۳/۲۷

زمانبندی حذف و اضافه نيمسال اول ۹۷-۱۳۹۶

تاریخایام هقتهمقطعرشته تحصیلیورودی ساعت
1396/11/28 شنبهکاردانی و کارشناسیکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1396/11/29یکشنبهکارشناسی ارشدکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1396/11/30دوشنبهکلیه مقاطعکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته