تقویم تحصیلی نیمسال اول ۹۸-۹۷

مشاهده تاریخ دقیق انتخاب واحد ، حذف و اضافه و زمان امتحانات پایان ترم

تقويم تحصيلي نيمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶

تاریخایام هقتهمقطعرشته تحصیلیورودی ساعت
1397/6/14چهار شنبهکاردانی و کارشناسیکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1396/6/15پنجشنبهکارشناسی ارشدکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1397/6/15جمعهکلیه مقاطعکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته

شروع کلاس ها ۹۷/۰۶/۳۱

پايان کلاسها : ۹۷/۱۰/۲۱

حذف و اضافه : ۹۷/۷/۴لغایت ۹۷/۷/۶و به هیچ عنوان تمدید نمی گردد

شروع امتحانات پايان ترم: ۹۷/۱۰/۲۲

زمانبندی حذف و اضافه نيمسال اول۹۸-۱۳۹۷

تاریخایام هقتهمقطعرشته تحصیلیورودی ساعت
1397/7/3 سه شنبهکاردانی و کارشناسیکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1397/7/4چهارشنبهکارشناسی ارشدکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1397/7/5 الی 1397/7/6پنجشنبه و جمعهکلیه مقاطعکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته