تقویم تحصیلی نیمسال دوم ۹۸-۹۷

مشاهده تاریخ دقیق انتخاب واحد ، حذف و اضافه و زمان امتحانات پایان ترم

تقويم تحصيلي نيمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷

تاریخایام هقتهمقطعرشته تحصیلیورودی ساعت
1397/11/17چهار شنبهکاردانی و کارشناسیکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1397/11/18پنجشنبهکارشناسی ارشدکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1397/11/19جمعهکلیه مقاطعکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته

شروع کلاس ها ۹۷/۱۱/۲۳

پايان کلاسها : ۹۸/۰۳/۲۴

حذف و اضافه : ۹۷/۱۱/۲۴لغایت ۹۷/۱۱/۲۶و به هیچ عنوان تمدید نمی گردد

شروع امتحانات پايان ترم: ۹۸/۰۳/۲۵

زمانبندی حذف و اضافه نيمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷

تاریخایام هقتهمقطعرشته تحصیلیورودی ساعت
1397/11/23 سه شنبهکاردانی و کارشناسیکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1397/11/24چهارشنبهکارشناسی ارشدکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1397/11/25 الی 1397/11/26پنجشنبه و جمعهکلیه مقاطعکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته