تقویم تحصیلی نیمسال اول ۹۸-۹۹

مشاهده تاریخ دقیق انتخاب واحد ، حذف و اضافه و زمان امتحانات پایان ترم

تقويم تحصيلي نيمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

تاریخایام هقتهمقطعرشته تحصیلیورودی ساعت
1398/06/20چهار شنبهکاردانی و کارشناسیکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1398/06/21پنجشنبهکارشناسی ارشدکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1398/06/22جمعهکلیه مقاطعکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته

شروع کلاس ها ۹۸/۰۷/۰۱

پايان کلاسها : ۹۸/۱۰/۲۰

حذف و اضافه : ۹۸/۰۷/۰۹لغایت ۹۸/۰۷/۱۲و به هیچ عنوان تمدید نمی گردد

شروع امتحانات پايان ترم: ۹۸/۱۰/۲۱

زمانبندی حذف و اضافه نيمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

تاریخایام هقتهمقطعرشته تحصیلیورودی ساعت
1398/07/9 سه شنبهکاردانی و کارشناسیکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1398/07/10چهارشنبهکارشناسی ارشدکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1398/07/11 الی 1398/07/12پنجشنبه و جمعهکلیه مقاطعکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته