تقویم تحصیلی نیمسال دوم ۹۸-۹۹

مشاهده تاریخ دقیق انتخاب واحد ، حذف و اضافه و زمان امتحانات پایان ترم

تقويم تحصيلي نيمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

تاریخایام هقتهمقطعرشته تحصیلیورودی ساعت
1398/11/16چهار شنبهکاردانی و کارشناسیکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1398/11/17پنجشنبهکارشناسی ارشدکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1398/11/18جمعهکلیه مقاطعکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته

شروع کلاس ها ۹۸/۱۱/۲۳

پايان کلاسها : ۹۹/۰۳/۲۳

حذف و اضافه : ۹۸/۱۱/۲۳لغایت ۹۸/۱۱/۲۵و به هیچ عنوان تمدید نمی گردد

شروع امتحانات پايان ترم: ۹۹/۰۳/۲۴

زمانبندی حذف و اضافه نيمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

تاریخایام هقتهمقطعرشته تحصیلیورودی ساعت
1398/11/22 سه شنبهکاردانی و کارشناسیکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1398/11/23چهارشنبهکارشناسی ارشدکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1398/11/24 الی 1398/11/25پنجشنبه و جمعهکلیه مقاطعکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته