لینک تمامی کلاس های مجازی

لینک تمامی کلاس های مجازی

درس تجزیه و تحلیل سیستم ها _ جناب آقای کردی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/D17aXMrYsXN7r1Cbzrvj8u

 

درس اصول اساسی مدیریت اسلامی _ جناب آقای دکتر سرحدی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/Jd5e81op9WrEk2y9Zjz8nR

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس حقوق _ جناب آقای دکتر سرحدی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/D1BozcU9ovkCNEb7wOkIJA

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس اخلاق حرفه ای _ جناب آقای دکتر سرحدی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/KrUm3EO3HHfBXraisBVCsy

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس حسابرسی ۱ _ سرکار خانم دانایی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/I0ceNqaTL6r4vnJYGvsdVx

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس سیاستهای پولی و مالی(بازار پول و سرمایه) _ سرکار خانم دانایی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/Lg5WOBZkDkfBKek1vAoONu

.

قابل توجه دانشجویان گرامی درس سیستمهای اطلاعاتی مدیریت _ سرکار خانم دکتر همتیان

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این

https://chat.whatsapp.com/KpFKxQfjxABLZ09Jv0MxqT

 

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس اصول و مبانی کارآفرینی _ سرکار خانم دکتر همتیان

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این

https://chat.whatsapp.com/El8sndVzDeYKtJdL4LMzow

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس دانش خانواده و جمعیت  سرکار خانم عمارتی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این

https://chat.whatsapp.com/Jce9OJJTEAuBR9udAdHWuS

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس روانشناسی  سرکار خانم عمارتی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این

https://chat.whatsapp.com/CrZy7A9ls4HIPUTlQCLH1E

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس مدیریت منابع انسانی سرکار خانم عمارتی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این

https://chat.whatsapp.com/LgI8yoCSjbo9p2RfiU94KL

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس    حسابداری صنعتی ۳

جناب آقای مهدی میرزائی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/KkkIL1b5yL1Kvy9fc8fjWL

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس  حسابداری پیشرفته ۱    جناب آقای مهدی میرزائی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

آدرس لینک گروه

https://chat.whatsapp.com/BQNG8A4qJpT4npLKilQ2nA

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس  روش تحقیق پیشرفته_ ارشد مدیریت استراتژیک

جناب آقای دکتر ابونوری

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/G5wXGdbNaDeJryLS1pRytE

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس  روش تحقیق پیشرفته_ ارشد بازاریابی

جناب آقای دکتر ابونوری

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/DjcAOgGLQNfAQTN5wgbcDj

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس مدیریت مالی ۱ _

سرکار خانم قاسمیان

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این

https://chat.whatsapp.com/K9yN21nhKtjFRmZYGqdntp

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس مدیریت مالی ۲

سرکار خانم قاسمیان

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این

https://chat.whatsapp.com/IuWFf3H4ZmpK3WBArnpnrq

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس مدیریت استراتژیک  سرکار خانم قاسمیان

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این

https://chat.whatsapp.com/J9EwAbk3cnNDXrARSiv5Co

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس مدیریت مالی در ایران  سرکار قاسمیان

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این

https://chat.whatsapp.com/K0I4AnF71ty0m0UrH1SY2M

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس   زبان فارسی _

سرکار خانم کواکبیان

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/JToupqZafx1E2iX3prlKSc

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس اندیشه اسلامی ۲  _

سرکار خانم شهروی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/D6dUUWniPweHKCdweovSky

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس اخلاق اسلامی _

سرکار خانم شهروی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/GFUBSbwjgfDB5EJLZX1xbh

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس تفسیر موضوعی قرآن  _

سرکار خانم شهروی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/KG1kL7miwMrLXgoYRmpRBt

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام

سرکار خانم شهروی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/Jwpu1UZI0t8FVOhlEWQc1R

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس حسابداری شرکتهای ۱

جناب آقای دکتر رضوانی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/Iw49TDJ4IzgBmX6IVY9j57

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس حسابداری صنعتی ۲

جناب آقای محمدجعفر

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/Cixkv6w8v4t4LE8skkJ4iD

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس کاربرد تئوری تصمیم گیری

جناب آقای دکتر زیاری

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/BbJnIMFGsjNKS0i3zG45kp

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

درس ریاضی

جناب آقای دکتر عزالدین

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/ERUaTheSd5dIMEkz8xOFBj

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

درس ارتباط تصویری

سرکار خانم کاری جعفری

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/LOvoJ2H0Bfe6MSuWp1GidY

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

درس کارگاه صفحه آرایی

سرکار خانم کاری جعفری

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/FKo532zSoTL0hTqDmbbLC3

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

درس مدیریت رفتار سازمانی

جناب آقای دکتر شهریاری

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/BV5JOHuBu0Y5MQNnUyABsd

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

درس حسابداری صنعتی ۱

جناب آقای آقایی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/Kn5JnRFPNRx1Nm01UPiufS

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

درس تصمیم گیری مسائل مالی ارشد حسابداری

جناب آقای دکتر رضوانی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/HOsCzvcugEd6Ixp0Axeogo

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

درس روش تحقیق پیشرفته ارشد حسابداری

جناب آقای دکتر رضوانی

انشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/CxSXXNTG6TO4bVPF7S2Lyj

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

جناب آقای دکتر رضوانی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/GfAYlZavJCD48kNPrxdcLx

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

درس امور مالی/ مالیه عمومی

جناب آقای دکتر رضوانی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/Hv6KKv1uBnhLUXVm3FbKYb

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

درس پول و ارز/مبانی بانکداری

جناب آقای دکتر رضوانی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/Kud4diLI8Z39r83tDBuwOl

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

درس اقتصاد خرد

سرکار خانم ابونوری

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/JqqeWe49xLg1TcHi6XO7OE

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

درس زبان تخصصی/ زبان فنی

سرکار خانم ابونوری

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/JcKPIGRkPMe4RQ6FaL0o5I

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

درس آمار و کاربرد آن در مدیریت

سرکار خانم ابونوری

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/IWTaWtMSIqVLfQn7zKwLxy

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس  مدیریت تولید پیشرفته ارشد مدیریت صنعتی

جناب آقای سید حسن کیا

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

آدرس لینک گروه

https://chat.whatsapp.com/BT0kXxS3jAPJZN0OzXd0aQ

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس کاربرد تئوری تصمیم گیری_ ارشد مدیریت استراتژیک

جناب آقای دکتر شریفی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه 👇👇👇👇

آدرس لینک گروه

https://chat.whatsapp.com/DN3pFF9xulACbOkec17Gyx

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس  زبان عمومی

سرکار خانم تقدسی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه 👇👇👇👇👇👇👇

https://chat.whatsapp.com/DACt7k4QtSu7uLyBf9oi0l

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس  تحقیق در عملیات ۱

جناب آقای دکتر جباری

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/LrL5YhqvkvZ2vwkV9Fni1f

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس  تحقیق در عملیات ۲

جناب آقای دکتر جباری

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/GBm5PK5Ayju3YxI2R3R2wt

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس  تحقیق در عملیات پیشرفته_ ارشد مدیریت صنعتی

جناب آقای دکتر جباری

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/KlG2zweyWOxIIHH3M8H1dJ

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس  مدیریت تولید

سرکار خانم محمودیان

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/HkwjyV7sguEB868jRFhGjU

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس  تربیت بدنی

استاد برقی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/BqUebdVpSqB3AoEVjVyG56

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس روشهای پیشرفته چاپ

سرکار خانم مونا عزیز

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

آدرس لینک گروه

https://chat.whatsapp.com/Dk7pJ5pKEB84Edc5uZrXJR

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس کارگاه حجم سازی

سرکار خانم مونا عزیز

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/EShD2Z7Kw3OLNAHR5nkcw9

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس طراحی ۵ و ۶

سرکار خانم مونا عزیز

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/GZ0AHhC9PvVHDJl468IiyQ

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس خوشنویسی و طراحی حروف ۱

سرکار خانم مونا عزیز

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/EN5Z2J71As4Ene8cwu7DrC

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس  شناخت هنر ۱ و ۲

سرکار خانم مونا عزیز

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/E0DAi2mLSpy5nAshaL1Rz3

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس  روش تحقیق

سرکار خانم مونا عزیز

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/Jj4L9i6VVvB9ywdYtSyzqP

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس  اصول حسابداری ۱

جناب آقای پویان فرد

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/Byohyq8sTAF3KGhZYHVQk0

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس  اصول تنظیم و کنترل بودجه

جناب آقای پویان فرد

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/DSRQemLQ86wJiA0UNZpZB5

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس تئوری حسابداری ۲_ ارشد حسابداری

جناب آقای دکتر صفاخواه

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/FXUBiO6d8AD2QsHNe7z4pn

 

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس حسابداری بخش عمومی _ ارشد حسابداری

جناب آقای دکتر صفاخواه

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/DIkErb7srvbKExSQhvTNuj

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته_ ارشد مدیریت

جناب آقای دکتر دانایی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/EcNUkxIfumNJJV6Gr8LMzT

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس عکاسی

جناب آقای وفائی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/JzarShEppHUFciUx79pVSH

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس کامپیوتر گرافیک

جناب آقای وفائی

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/E1SpXkqMEtsEITiwRHSkvv

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس اقتصاد کلان

جناب آقای دکتر بندار

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/HWIq8gccFBRKBjg19uKo64

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس متون مالی ۲

جناب آقای دکتر بندار

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/EeorQ1G0TlN3uHh73yuYNP

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس سمینار مالی و بازاریابی

جناب آقای دکتر بندار

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/GhGDy73HmgCKZs2K3vStDa

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس بازاریابی بین الملل/بازرگانی بین الملل

جناب آقای دکتر بندار

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/GEepK7w2RgLLoGTUhQb4qM

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس مدیریت رفتار مصرف کننده_ ارشد مدیریت

جناب آقای دکتر بندار

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/CsnnUsZgUaeHkFI5ULSM57

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس مدیریت تبلیغات و برند_ ارشد مدیریت

جناب آقای دکتر بندار

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/GlpM4ZV67Y41IO2rPF4oUk

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس بازاریابی و مدیریت بازار

جناب آقای دکتر بندار

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/CPbfV4EFifwDQMI7LXMSHa

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع

جناب آقای دکتر بندار

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/Dldcmp65mjx9oykV974j5v

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس مبانی سازمان مدیریت/ اصول سرپرستی

جناب آقای حقیقت

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/GlnwaGHlJBoHYgvJx0rClY

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس کاربرد تئوری تصمیم گیری_ ارشد بازاریابی

جناب آقای دکتر وکیل الرعایا

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/GoNseZVnK9X63R7tWAFtPG

 

قابل توجه دانشجویان گرامی درس مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

جناب آقای دکتر وکیل الرعایا

دانشجویان محترم در ترم ۲-۹۹-۹۸  با عضویت در این گروه

https://chat.whatsapp.com/GAXlWm4xXE4IsVyWJLvgoj

دیدگاهتان را بنویسید