امور مالی

شهریه ثابت و متغییر سال تحصیلی ۹۶-۹۵

شهریه ثابت کاردانی پیوسته کامپیوتر با ۱۵% افزایش نسبت به سال قبل ۵۴۳۳۰۶۰ ريال

شهریه ثابت کاردانی پیوسته گرافیک با ۱۵% افزایش نسبت به سال قبل ۴۶۵۷۵۰۰ ريال

 

شهریه متغیر کاردانی پیوسته گرافیک و کامپیوتر

شهریه دروس نظری(واحد)  شهریه دورس عملی(واحد) 
دروس عمومی دروس پایهدروس اصلی تخصصیعملی برای هر ساعت اجراواحد پروژه و کارآموزی
207000310500379500310500862500

شهریه ثابت برای رشته های کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی – کارشناسی های ناپیوسته و کارشناسی های پیوسته با ۱۵% افزایش نسبت به سال قبل ۴۳۱۲۵۰۰

 

شهریه متغیر کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی – کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

شهریه دروس نظری(واحد)  شهریه دورس عملی(واحد) 
دروس عمومی دروس پایهدروس اصلی تخصصیعملی برای هر ساعت اجراواحد پروژه و کارآموزی
207000310500327750258750862500

 

شهریه ثابت برای کارشناسی ارشد با ۱۵% افزایش نسبت به سال قبل ۷۱۴۱۵۰۰

شهریه ثابت به ازای هر واحد۱۲۹۳۰۶۰

شهریه هر واحد پایان نامه نظری ۳۹۶۷۵۰۰

شهریه هر واحد پایان نامه آزمایشگاهی – عملی ۴۹۵۶۰۰۰

 

ابلاغیه اتحادیه موسسه های آموزش عالی مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی شهریه ها

001

 

مصوبه هیئت امنای موسسه مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی شهریه ها نسبت به سال تحصیلی ۴۹-۹۵

Untitled-

Untitled-1