تقویم تحصیلی نیمسال اول ۹۷-۹۶

مشاهده تاریخ دقیق انتخاب واحد ، حذف و اضافه و زمان امتحانات پایان ترم

تقويم تحصيلي نيمسال اول ۹۷-۱۳۹۶

تاریخایام هقتهمقطعرشته تحصیلیورودی ساعت
1396/06/19 الی 1396/06/20یکشنبه و دوشنبهکاردانی و کارشناسیکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1396/06/21 الی 1396/06/22سه شنبه و چهارشنبهکارشناسی ارشدکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1396/06/23 الی 1396/06/24پنجشنبه و جمعهکلیه مقاطعکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته

شروع کلاس ها ۹۶/۰۷/۰۱

پايان کلاسها : ۹۶/۱۰/۲۲

حذف و اضافه : ۹۶/۰۷/۱۰ لغایت ۹۶/۰۷/۱۴ و به هیچ عنوان تمدید نمی گردد

شروع امتحانات پايان ترم: ۹۶/۱۰/۲۳

زمانبندی حذف و اضافه نيمسال اول ۹۷-۱۳۹۶

تاریخایام هقتهمقطعرشته تحصیلیورودی ساعت
1396/07/10 الی 1396/07/11دوشنبه و سه شنبهکاردانی و کارشناسیکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1396/07/12 الی 1396/07/13چهارشنبه و پنجشنبهکارشناسی ارشدکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته
1396/07/14جمعهکلیه مقاطعکلیه رشته هاکلیه ورودیها24 ساعته